Publikační činnost



KOŽIAK, Jaromír. Pravidlo podnikatelského úsudku v návrhu zákona o obchodních korporacích (a zahraničních právních úpravách). Obchodněprávní revue. 2012, roč. 4, č. 4, s. 108-112. ISSN 1803-6554.

KOŽIAK, Jaromír. Zpráva z konference „Rekodifikace soukromého
práva a změny ve výuce obchodního práva“. Obchodněprávní revue.
2012, roč. 4, č. 12., str. 299-303. ISSN 1803-6554.

KOŽIAK, Jaromír. Business Judgment rule v České republice.
In Kotásek, Josef (předseda ediční rady).
Dny práva 2011 – Days of Law 2011, „Bermudský trojúhelník“
obchodního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 85-96. ISBN 978-80-210-5911-5.

KOŽIAK, Jaromír. Odpovědnost statutárních orgánů v případě blížící se insolvence, in Cofola 2011, the Conference Proceedings. Masarykova univerzita, 2011, s. 884-889. ISBN 978-80-210-5582-7.

KOŽIAK, Jaromír. Smlouva o tichém společenství. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 108. ISBN 978-80-7357-610-3.

KOŽIAK, Jaromír, Akcie bez nominální hodnoty - Finská cesta.
Obchodní právo: časopis pro obchodně právní praxi.
Praha: První archivní a spisovatelská, 2010, roč. 9, č. 8, s. 8-12. ISSN 1210-8278. 2010.

KOŽIAK, Jaromír. Konference "Odpovědnostní princip (a nebo jeho
mutace?) v obchodním právu" Obchodněprávní revue, 2010, roč. 2,
č. 10, s. 309-311. ISSN 1803-6554.

KOŽIAK, Jaromír. The liability of company shareholders as obligation security. In Cofola 2010, the Conference Proceedings.
Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1637-1643. ISBN 978-80-210-5151-5.

KOŽIAK, Jaromír. Negativní aspekty vlivu uvážení na obsahovou
expanzi a restrikci norem v právu obchodních společností. In Vliv
uvážení na obsahovou expanzi a restrikci norem v právu obchodních
společností. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s. 127-129. ISBN 978-80-210-4836-2.

KOŽIAK, Jaromír. K povinnosti uvádět číslo průkazu totožnosti v notářských zápisech se svolením k vykonatelnosti. AD NOTAM,
2010, roč. 16. č. 3. ISSN 1211-0558.

KOŽIAK, Jaromír. Zpráva ze zasedání iniciativy EMCA o přípravě Evropského modelového zákona o obchodních společnostech.
Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva,
Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2009, roč. č. 9. ISSN 0324-7007.

KOŽIAK, Jaromír. Obchodní společnosti Evropského práva.
In Bejček, J., Hajn, P., Pokorná, J., Kotásek, J., Kožiak, J., Marek, K.
, Ondrejová, D., Šilhán, J., Večerková, E. Základy obchodního práva
v Evropě. 1. vyd. Brno : Masarykova Univerzita, Právnická fakulta,
2009. 341 s. Bakalářský studijní program, č. 429.
ISBN 978-80-210-4957-4.

KOŽIAK, Jaromír. Podnikání zahraničních osob. In Kovařík,
Zdeněk - Čáp, Z – Pokorná, Jarmila- a další. Obchodní zákoník.
Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009., s. 102-122.,
I. díl. 1. Vydání. ISBN 978-80-7357-491-8. KOŽIAK, Jaromír. Notář jako garant zákonnosti v právu obchodních společností. AD NOTAM,
Praha : C.H.BECK, 2009, 3. ISSN 1211-0558. 2009.

KOŽIAK, Jaromír. Historický vývoj tichého společenství. In Historie obchodněprávních institutů. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s. 300-307. KOŽIAK, Jaromír. Vzor s komentářem: Smlouva o tichém společenství. Právní rádce, Praha : Economia a.s., 2009, 6, s. 55-58.
ISSN 1210-4817. 2009.

KOŽIAK, Jaromír. Zpráva z konference Vliv uvážení na obsahovou expanzi a restrikci obchodněprávních norem. Právník, Praha, 2009,
5, s. 98-102, ISSN 0324-7007.

KOŽIAK, Jaromír. Vklad tichého společníka. Právní fórum, Praha : ASPI, a.s., 2009, 3, s. 118-123, 6 s. ISSN 1214-7966.

KOŽIAK, Jaromír. Několik poznámek k úpravě hlasování valné hromady
v návrhu obchodního zákona. In Dny práva - 2008 - Days of law. 2008. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4733-4.

KOŽIAK, Jaromír. Tiché společenství v judikatuře. Právní Rádce,
Praha : ECONOMIA, 2007, 7, s. 11-14, 4 s. ISSN 1210-4817.

KOŽIAK, Jaromír. Obchodní rejstřík a výklad § 119 obchodního
zákoníku. AD NOTAM, Praha : C.H.BECK, 2007, 3, s. 84-85, 2 s.
ISSN 1211-0558.

KOŽIAK, Jaromír; KOŽIAKOVÁ, Hana. Započtení na dědický podíl
v judikatuře. AD NOTAM, Praha : C.H.BECK, 2007, 6, s. 170-173,
4 s. ISSN 1211-0558.

553 718 298
koziakova@notar-opava.cz

PO - ČT: 7:30 - 17:00
PÁ: 7:30 - 16:00

U Pošty 249/4,
Opava, 74601

2013 Notářská kancelář JUDr. Hany Kožiakové